ể, tại chương trình Đấu trư

ể, tại chương trình Đấu trường tiếu lâm 2016, Duy Khương là học trò trong đội của Trấn Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *